YOSHITOMI Akihito - Actualité manga

YOSHITOMI Akihito 吉富昭仁

YOSHITOMI Akihito YA

Biographie

-Bibliographie

Année Titre Rôle
1991
  • Scénariste, Dessinateur
1996
  • Scénariste, Dessinateur
1997
  • Auteur
  • Auteur
2003
  • Scénariste, Dessinateur
2007
  • Auteur

Scénariste/Dessinateur pour les manga

Manga - Manhwa - Eat-man
Eat-man
Manga - Manhwa - Loan Knight
Loan Knight
Manga - Manhwa - Ray
Ray

Auteur pour les animés

Manga - Manhwa - Blue Drop
Blue Drop
Manga - Manhwa - Eat-man
Eat-man
Manga - Manhwa - Eat-man 98
Eat-man 98