Ajichika / AJI Chika - Actualité manga

Ajichika / AJI Chika アジチカ

Ajichika / AJI Chika A/

Scénariste/Dessinateur pour les manga

Manga - Manhwa - Valkyrie Apocalypse
Valkyrie Apocalypse