Le Restaurant Du Bonheur vol 1Number of pages : 32
© NAKANISHI Yasuhiro / Shônen Gahôsha / DOKI-DOKI