Tamahagane Volume 1Number of pages : 32
© SAITANI Umetarô / Shônen Gahôsha / DOKI-DOKI