Nibun no ichi vol1.Number of pages : 52
NIBUN NO ICHI© 2006 KIKI (AKITASHOTEN JAPAN)