Les Saisons de MiyoriNumber of pages : 20
Miyori no mori no shiki © Hideji Oda (Akitashoten Japan)